Slokkesystem for anleggsmaskiner (kjøretøy)

Motor, hydraulikk, drivstoff og el-installasjoner utgjør de største brannrisikoene på et kjøretøy. Branner utvikler seg ofte svært raskt og er vanskelige å slokke med håndslokkeapparater. Forsikringsselskapene krever derfor faste slokkeanlegg på skogs-, torv- og flismaskiner.

Slik fungerer det
Brann indikeres av varmedetektorer som sender et signal til sentralapparatet, som på sin tur utløser den elektriske utløsningsinnretningen. Drivgassen trykker inn kolben i beholderen og presser slokkemidlet gjennom rørsystemet og ut gjennom munnstykkene. Samtidig som slokkesystemet aktiveres utløses brannalarm med signalhornet samt med indikatorlampen på sentralpanelet . Eventuelle avstengningsfunksjoner koblet til sentralapparatet aktiveres også, for eksempel motorstopp eller magnetventil for drivstoff. Manuell utløsning av anlegget skjer med utløsningsknappen på sentralapparatet eller via utløsningsinnretningen.

Et riktig prosjektert og installert slokkesystem innebærer rask og effektiv beskyttelse som kan forhindre en katastrofe. Dafo har mer enn 20 års erfaring med slokkesystemer med høye krav til funksjonssikkerhet under de mest krevende forhold.

Slokkeanlegget beskytter primært motorrommet og i visse tilfeller også drivverk, hydraulikkutstyr og varmeapparater. Beholderne aktiveres elektrisk via brannalarmen eller manuelt direkte på utløsningsinnretningen. Slokkemidlet distribueres i et rørsystem med munnstykker spesielt tilpasset for de beskyttede områdene. Apparatet tar lite plass og er tilpasset for installering på kjøretøy med krav til funksjonssikkerhet under de mest krevende forhold. Materialene overholder selvfølgelig gjeldende regler og direktiver.

Brannalarm
I de beskyttede områdene er det montert varmefølsomme detektorer, normalt 4–8 stykker avhengig av utforming. Sentralapparatene er plassert ved føreren. Systemet er også utstyrt med et signalhorn. Feil på detekterings- eller utløsningssystem angis med lysdioder på sentralpanelet. Alarminnretning og feilindikeringer kan testes med en knapp på sentralpanelet.

Slokkemiddel

Forrex
Et væskebasert slokkemiddel som effektivt forhindrer etterantenning. Et lavtrykkssystem med lav vekt som tar lite plass. Frostsikkert til – 30 oC.

Fire varianter
Fire ulike typer systemer finnes – mekanisk, manuelt samt halv- og helautomatisk anlegg. OBS! Ifølge SBF 127 skal det være halvautomatisk eller helautomatisk anlegg på maskiner i brannfarlig miljø

Mekanisk system – type M
Anlegget består bare av et slokkesystem og ingen brannalarm eller elektriske komponenter. Ved brann aktiveres slokkesystemet manuelt med utløsningsinnretningen.

Manuelt system – type EM
Anlegget er manuelt i likhet med det mekaniske, men utstyrt med brannalarm. Ved brann utløses en sirene og en alarmlampe tennes. Anlegget utløses manuelt med utløsningsinnretningen.

Halvautomatisk system – type EAM
Slokkeanlegget utløses automatisk ved brann bare når maskinen er ubemannet, dvs. når blokkeringen er frakoblet. Når kjøretøyet er bemannet under normal drift, utløses bare alarmen. Ved brann må føreren stoppe og koble fra hovedstrømbryteren eller utløse anlegget manuelt. Manuell utløsning kan skje med trykknappen på sentralapparatet eller fra den manuelle utløsningsinnretningen. Dette er den vanligste varianten for kjøretøy og trucker som brukes i brannfarlig miljø.

Helautomatisk system – type EAA / EAF
Ved brannalarm utløses anlegget automatisk. Normalt stopper systemet selv motoren og drivstofftilførselen samt kobler fra strømtilførselen fra batteriet. Avstengningsfunksjonene kan til og med aktiveres først etter en forsinkelse eller når man på annet vis har fastslått at kjøretøyet har stanset. Systemet kan også stilles inn for kun manuell funksjon når kjøretøyet kjøres på vei.

Forsikringsselskapenes bestemmelser
Forsikringsselskapene har via Det svenske forsikringsforbundet utarbeidet felles bestemmelser for brannvern av skogs- og anleggsmaskiner, SBF 127. Reglene omfatter krav til slokkeanleggenes utforming og regler for testing av typegodkjenning av sentralapparater, detektorer og andre komponenter. SBF-reglene foreskriver også brannforebyggende tiltak, bl.a. avstengningsmuligheter utvendig for motor, drivstoff og el-system. Reglene angir også hva slags elkabler, drivstoffledninger og luftslanger som kan brukes og hvordan de skal plasseres. Slokkeanleggets utforming og regler for testing og typegodkjenning av sentralapparater, detektorer og andre komponenter er basert på SBF-reglene. Utstyret er testet mot elektromagnetiske forstyrrelser og oppfyller kravene i EMC-direktivet for kjøretøy.

FORREX – det optimale slokkeanlegget ved brann i kjøretøy
Væsken som brukes i FORREX- anlegget er spesielt utviklet for bruk på kjøretøy. Den slokker effektivt en brann både i brennende væsker som diesel, bensin og hydraulikkolje og i brennende fibermaterialer som f.eks. tre, torv og flis. Slokkemidlet slår raskt og effektivt ned flammene fra for eksempel dieselolje som strømmer fra en skadet drivstoffledning eller hydraulikkolje som spruter ut under trykk. Væsken ligger også igjen på en seng av sagspon, flis eller lignende og forhindrer etterantenning. Sanering etter en brann er enkelt. Beholderne er ikke under trykk. Drivgasspatroner kan enkelt skiftes ut ifølge et utskiftingssystem. Etter bruk bør motorrommet rengjøres. Det gjøres enklest ved å spyle med rikelige mengder vann.