Salgs- og leveringsbetingelser

1) Anvendelse
DP Filterteknikk AS’ (heretter DPFT) tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre DPFT skriftlig har godkjent disse.

2) Tilbud og salg
Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som DPFTs representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av DPFT f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntrer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted frem til leveringstidspunktet, har DPFT rett til å justere sine betingelser tilsvarende.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

3) Levering
Varene leveres Frakkagjerd, 5563 Førresfjorden eller Jernkrioken 7, 0976 Oslo. Leveringsomkostninger og risiko tilfaller kunden. Ordre effektueres samme dag, eller neste virkedag etter ordren er mottatt. Dersom varene må sendes samme dag, må dette avtales med kundeservice.

Transportør

Produkt

Bestillingsfrist

Avg. transport

 Posten  Bedriftspakke dør-dør  Kl. 1400  Samme dag/ neste virkedag
 Posten  Bedriftspakke express  Kl. 1400  Samme dag/ neste virkedag
 Bring  Stykkgods  Kl. 1400  Samme dag/ neste virkedag
 Bring  Partigods  Kl. 1100  Neste virkedag
 Jetpak  Flyekspress  Må avtales  Samme dag/ neste virkedag

Småordregebyr kr. 50,- dersom ordrens nettoverdi er under kr 500,-

4) Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har DPFT krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis DPFT forlanger dette.

Dersom kjøper ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er DPFT berettiget til, gjennom skriftlig meddelelse til kjøper, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøper for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

5) Salgspant
DPFT skal ha salgspant i de leverte varer til betaling har funnet sted eller det er stillet sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf panteloven §§ 3-14 til 3-22.

6) Reklamasjon
Kjøper skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til DPFT om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 10 dager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøper ikke skriftlig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøper retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.

7) DPFTs ansvar for feil og mangler
Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over i henhold til punkt 6 innen ett år etter levering, er DPFT forpliktet til å hjelpe. DPFT avgjør om hjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Varene må ligge i original emballasje, være uskadd. Kopi av faktura/ pakkseddel må medfølge. All retur belastes med er returgebyr.

Dersom kjøper har reklamert over feil / mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil / mangler som DPFT svarer for, har DPFT rett til kompensasjon fra kjøper for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført DPFT.

DPFT har intet ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. DPFT er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil / mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

8) Tvister. Lovvalg
Enhver tvist mellom kjøper og DPFT knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løst ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforenings regler om advokatmekling. Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formann i Den Norske Advokatforening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling.

9) Retur av varer
Retur må skje innen 14 dager etter varen er mottatt. All retur må på forhånd være godkjent av DP Filterteknikk AS.  Varene må ligge i original emballasje og være uskadd. Kopi av faktura/ pakkseddel må medfølge. All retur belastes med ett returgebyr. Skyldes retur feil fra DPFTsin side kan varene sendes tilbake uten omkostninger. Ved retur sendes varer under 35 kg med posten, og over 35 kg med Bring Logistic.